Bài viết mới
Video mới
Giới thiệu
Giới thiệu website
Phát triển năng lực nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên Sư phạm Hóa học -trường Đại học Sư phạm thông qua “nghiên cứu bài học” là một mô hình phát triển năng lực nghiệp vụ sư phạm của GV thông qua việc cải tiến chất lượng dạy và học của từng chủ đề, bài học, môn học, lớp học cụ thể, qua đó cải tiến chất lượng học của HS. Hình thức này đã được áp dụng trên nhiều nước, bước đầu được áp dụng ở Việt Nam và đã chứng minh được tính khả thi của nó trong việc bồi dưỡng và phát triển năng lực chuyên môn của GV so với các phương pháp truyền thống khác. Để tổ chức được một tiết học áp dụng phương pháp trên hiệu quả chúng tôi kết hợp kỹ thuật dạy học vi mô cùng với mô hình nghiên cứu bài học. Trong khuôn khổ phạm vi đề tài nghiên cứu, trang web được xây dựng nhằm hỗ trợ tối đa cho sinh viên ngành sư phạm Hóa học trong giai đoạn tự học của quy trình bồi dưỡng các năng lực nghiệp vự sư phạm theo mô hình nghiên cứu bài học và kỹ thuật dạy học vi mô.