Bài viết mới
Video mới
Thư viện đề thi, kiểm tra


Mình đã học Drupal và mất khá nhiều thời gian với nó. Có lẽ khó nhất của Drupal là sử dụng nó. Khi sử dụng tốt nó thì việc tiếp theo sẽ rất dễ dàng và nhanh chóng tiếp thu được cái hay của Drupal mà thôi.

Joomla! là một hệ quản trị nội dung mã nguồn mở (tiếng Anh: Open Source Content Management Systems). Joomla! được viết bằng ngôn ngữ PHP và kết nối tới cơ sở dữ liệu MySQL , cho phép người sử dụng có thể dễ dàng xuất bản các nội dung của họ lên Internet hoặc Intranet.