Bài viết mới
Video mới
Đề KT 15'
75
 
 
 
Phần ba : Giới thiệu đề kiểm tra 
Đ1.Đề kiểm tra dành cho ban chuẩn
 
A- Đề kiểm tra 15 phút
(Mỗi câu 1 điểm)
I. Bài kiểm tra 15 phút số 1
I.1. Phạm vi kiểm tra
Các kiến thức trong chương 1.
I.2. Cấu trúc đề kiểm tra
 
Nội dung kiến thức Mức độ nhận thức Tổng điểm 
 
Nhận biết Hiểu Vận dụng
1. Khái niệm chất điện li, sự điện li
1 câu
1 điểm
2. Chất điện li mạnh, chất điện li yếu, độ điện li
1 câu
1 câu
2 điểm
 
3. Sự điện li của nước, pH của dung dịch
1 câu
1 câu
2 điểm
4. Axit, bzơ, muối 1 câu 1 điểm
5. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch 1 câu 1 câu 2 điểm
 
6. Tổng hợp kiến thức 1 câu 2 điểm
 
Tỉ lệ 30% 20% 50% 10 điểm
Đề Số 1
 
1. Tìm các từ còn thiếu ở chỗ trống.
Quá trình phân li các chất trong nước ra ion gọi là .................. Những chất tan trong nước phân li ra ion gọi là ................... Các tinh thể muối khan  ................... dẫn điện, còn các dung dịch muối trong nước  ................... dẫn điện.
Các từ còn thiếu lần lượt là
A. chất điện li, sự điện li, không, có. 
B. chất điện li, sự điện li, có, không.
C. sự điện li, chất điện li, không, có.
D. sự điện li, chất điện li, có, không.
2. Chọn câu đúng.
A. Chất điện li mạnh có độ điện li gần bằng 1.
B. Chất điện li mạnh phải là chất tan nhiều trong nước.
C. Chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước, các phân tử hoà tan đều phân li 
ra ion.
D. Chất điện li mạnh dẫn điện tốt.
3. Cho 8,96 lít (đktc) khí hiđroclorua vào nước để được 4 lít dung dịch X. pH của dd X bằng 
A.4. B. 2. C. 10. D. 1.
4. Phản ứng giữa cặp chất nào sau đây tạo thành chất kết tủa ?
A. CaCO3 + HNO3 B. AgNO3 + HBr
C. FeS + HCl D. HCl + NaOH
5. Một dung dịch có [OH–] = 5.10–7 (mol/ lít). Dung dịch đó có pH
A. > 7 B. =7 C. < 7 D. không tính được
6. Để kết tủa hết ion SO42– trong 200 ml dung dịch Al2(SO4)3 0,1M cần ít nhất bao nhiêu ml dung dịch BaCl2 0,05M ?
A. 1200 ml B. 400 ml C. 600 ml D. 1600 ml
 
7. Cho dd HCl tác dụng lần lượt với : NaOH, Fe, NaNO3, Zn(OH)2, SO2, Ca(HCO3)2, K2S.
Có mấy phản ứng hoá học đã xảy ra ?
A. 4 B . 5 C. 6 D. 7
8. Dãy nào dưới đây chỉ gồm các chất điện li mạnh ?
A. NaCl, AgCl, HNO3, Ba(OH)2, CH3COOH
B. BaSO4, H2O, NaOH, HCl, CuSO4
C. NaClO, Al2(SO4)3, KNO3, KOH, HF
D. CaCO3, H2SO4, Ba(OH)2, HNO3, CH3COONa
9. Cho 2 chất (trong dung dịch) phản ứng với nhau : Ca(HCO3)2 + NaOH. Chọn phương trình ion đúng của phản ứng.
A. HCO3– + OH–   + H2O
B.  + Na+  NaHCO3
C. Ca2+  +  + OH–  CaCO3  + H2O
D. Ca2+  +   CaCO3  + H2O
10. Dung dịch NaOH 8% (D = 1,2 gam/ ml) có nồng độ mol bằng :
A. 1,2 M   B. 2,4 M C. 0,0024 M D. không tính được
 
Đề Số 2
1. Chọn câu đúng khi nói về axit theo thuyết A–rê–ni–ut.
A. Axit hoà tan được mọi bazơ.
B. Axit có bao nhiêu nguyên tử H trong phân tử thì điện li ra bấy nhiêu 
cation H+.
C. Axit là chất khi tan trong nước phân li ra cation H+.
D. Axit là chất điện li mạnh.
2. Cặp chất nào sau đây không xảy ra phản ứng hoá học ?
A. HCl + NaOH. B. Zn(OH)2 + HCl.
C. Al(OH)3 + NaOH. D. CO2 + HCl.
 
3. Dung dịch K2SO4 0,05M có nồng độ mol ion K+ bằng
A. 0,05M.               B. 0,1M.            C. 0,025M.                D. 1M.
4. Chất nào là chất điện li mạnh nhất trong số các chất sau ?
A. H2SO4            B. H2CO3              C. H2O                       D. H3PO4
5. Trung hoà với thể tích bằng nhau dung dịch HCl 2M và dung dịch Ba(OH)2 2M. Dung dịch sau phản ứng có pH thế nào ?
A. pH=7               B. pH>7                 C. pH<7                        D. pH=6.
6. Những dung dịch nào có pH>7 ?
1. NaOH           2. HCl             3. NH3         
4. NaCl             5. NaHSO4         6. C2H5OH.
A. 1, 3, 6.         B. 1, 3.                 C. 1, 3, 5, 6.                D. 2, 5.
7. Dung dịch HCl (A), dung dịch H2SO4 (B) có cùng nồng độ mol. So sánh pH của 2 dung dịch.
A. pHA=pHB.     B. pHA > pHB        C. pHA < pHB           D. A và B đúng.
8. Để được một dung dịch có các ion (K+, Mg2+, , Cl–) thì cần trộn những dd muối nào ?
A. KCl, MgSO4.             
B. K2SO4, MgCl2.      
C. KCl, MgSO4, MgCl2.   
D. Tất cả đều đúng.
9. Một dung dịch có 0,4 mol Na+, x mol Ca2+ và 0,6 mol Cl–. Cô cạn dd trên thì tổng khối lượng muối khan thu được bằng
A. 34,5 gam              B. 45,6 gam.             
C. 38,5 gam              D. không xác định được.
10. Hoà tan 0,62 gam Na2O và 7,2 gam NaOH vào nước được 2 lít dd A. pH của dd A bằng.
A. 1                   B. 2                      C. 12.                      D. 13.
 
Đề Số 3
1. Chọn câu đúng.
A. Sự điện li là quá trình oxi hoá– khử.
B. Sự điện li là quá trình phân li các chất trong nước ra ion dương và ion âm.
C. Sự điện li là quá trình phân li các chất trong nước ra ion dương và các electron.
D. Mọi dd chất tan trong nước đều dẫn được điện.
2. Dung dịch Al2(SO4)3 có 0,6  mol , số mol Al3+ bằng. 
A. 0,6 mol B. 0,4 mol C. 0,2 mol D. 0,9 mol.
3. Chọn câu đúng về muối axit.
A. Dung dịch muối axit có pH<7.
B. Trong phân tử có hiđro.
C. Trong gốc axit có nguyên tử hiđro.
D. Trong gốc axit có nguyên tử hiđro có khả năng phân li ra cation H+.
4.   Nhóm chất nào tác dụng với dd NaOH
A. CO2, HCl, Zn(OH)2.                     
B. Al(OH)3, Cl2, CaCO3.
C. K2SO4, HNO3.                              
D. Mg(OH)2, Zn(OH)2.    
5. Số lít dung dịch Ba(OH)2 0,5M có số mol OH– bằng số mol OH– có trong 5 lít dd NaOH 0,2M là  
A. 1 lít B. 0,5 lít C. 2 lít D. 1,5 lít
6. Khả năng điện li của CH3COOH trong nước thay đổi như thế nào khi thêm vào dd 1 ít NaOH ?
A. Giảm B. Không đổi. C. Tăng. D. Giảm rồi tăng
7. Hoà tan 0,04 mol BaO và nước thành 8 lít dd X, pH dd X bằng
A. 12. B. 13. C. 1. D. 2.
 
8. Chọn câu sai :
A. Trong dd axit phenol phtalein không màu.
B. Cân bằng điện li của chất điện li yếu là một cân bằng động.
C. pH càng lớn thì độ bazơ càng lớn.
D. Dịch dạ dày có pH > 7.
9. Cặp chất nào sau đây không xảy ra phản ứng ?
A. NaHSO4 + NaOH. B. AgCl + NaNO3
C. Al(OH)3 + Ba(OH)2. D. CuO + HCl.
10. Có 10 lít dd axit HCl có pH = 2, cần cho thêm bao nhiêu lít H2O để được dd có pH = 3 ?
A. 9 lít. B. 100 lít. C. 90 lít. D. 10 lít.
 
Đề số 4
1. Để khử chua cho đất ở một thửa ruộng, người nông dân nên bón chất nào ?
A. CaCO3. B. Ca(OH)2. C. NaCl. D. H2SO4.
2. Chọn câu sai.
A. dd chất điện li dẫn điện vì có các cation và anion di chuyển tự do.
B. KCl là chất điện li mạnh nên tinh thể của nó dẫn điện tốt.
C. HClO là chất điện li yếu.
D. Sự điện li là quá trình phân li các chất trong nước ra ion.
3. Nồng độ mol của  trong dd (NH4)2CO3 0,04M bằng
A. 0,02M. B. 0,08M. C. 0,04M. D. 0,01M.
4. Chỉ dùng thêm quỳ tím có thể nhận biết được mấy dd chất mất nhãn : HCl, Ba(OH)2, H2SO4, NaCl.
A. Cả 4 chất. B. 3 chất.
C. 2 chất. D. 1 chất.
5. Một dd chứa các cation : Mg2+, Na+, Al3+, Ca2+ thì anion trong dd đó có thể là
A. B. . C. . D. OH–.
6. Hoà tan một lượng Fe2O3 cần vừa đủ 500 ml dd HCl 0,2M. Nếu cũng hoà tan lượng Fe2O3 như trên thì cần vừa đủ bao nhiêu ml dd H2SO4 0,2M ?
A. 250 ml. B. 500 ml. C. 1000 ml. D. 200 ml.
7. Phản ứng nào dưới đây không có sự thay đổi số oxi hóa của các nguyên tố.
A. MgO + HCl. B. NaOH + Al(OH)3.
C. Fe + H2SO4 (loãng). D. Cả A, B đúng.
8. Để tăng nồng độ mol của NaOH trong dd loãng cần cho thêm vào dd
A. một ít dd HCl. B. một ít Na2O.
C. một ít NaCl. D. một ít nước.
9. Cho dung dịch CH3COOH 0,1M biết trong dd CH3COOH chỉ điện li 1%. 
pH của dd bằng
A. 1. B. 2 C. 3. D. 4.
10. Để hoà tan hết 1 lượng Al(OH)3 cần vừa đủ 300 g dd HCl 7,3%. Cũng hoà tan  hết lượng Al(OH)3 đó cần vừa đủ bao nhiêu ml dd NaOH 0,5M ?
A. 400 ml. B. 200 ml. C. 600 ml. D. 300 ml.
II. Bài kiểm tra 15 phút số 2
II.1. Phạm vi kiểm tra
Các kiến thức trong chương 2 và 3.
II.2. Cấu trúc đề kiểm tra
 
Nội dung kiến thức
Mức độ nhận thức Tổng 
 
Nhận biết Hiểu Vận dụng
1. Nitơ, amoniac và muối amoni.
1 câu
1 điểm
 
2. Axit nitric và muối nitrat 1 câu      1 điểm
 
 
3. Photpho và hợp chất của photpho
1 câu
1 điểm
 
4. Phân bón hóa học 1 câu 1 điểm
 
5. Cacbon và hợp chất của cacbon
1 câu
1 câu
2 điểm
 
6. Silic và hợp chất của silic
 
1 câu
1 điểm
 
7. Công nghiệp silicat
 
8. Tổng hợp 3 câu 3 điểm
 
Tỉ lệ 30% 20% 50% 10 điểm
 
Đề số 1
1. Chọn câu sai.
A. Các nguyên tố nhóm VA có 5 electron ở lớp ngoài cùng.
B. Đi từ trên xuống dưới trong nhóm VA, tính phi kim giảm dần, tính kim loại tăng dần.
C. Các nguyên tố nhóm VA ở trạng thái cơ bản có 3 electron độc thân.
D. Đi từ trên xuống dưới, tính axit của các hiđroxit tăng dần.
2. Trong phòng thí nghiệm, axit photphoric được điều chế theo phương trình 
A. P + 5HNO3(đặc) H3PO4 + 5NO2  + H2O
B. P2O5 +3H2O  2H3PO4
C. Ca3(PO4)2 + 3H2SO4 (đặc)  2H3PO4 + 3CaSO4
D. Tất cả đều sai.
3. Khí CO2 và H2O hoà tan được chất rắn nào ?
A. CaCO3 B. BaSO4 C. Ca3(PO4)3 D. FeS
4. Loại phân đạm nào có hàm lượng nitơ lớn nhất.
A. NaNO3 B. (NH2)2CO C. NH4NO3 D. Ca(NO3)2
5. Nhiệt phân hoàn toàn 37,6 gam Cu(NO3)2 ở nhiệt độ cao, tổng thể tích khí thu được ở đktc là
A. 11,2 lít B. 8,96 lít C. 6,72 lít D. 13,44 lít
 
6. Chọn A, B, D lần lượt là chất gì để thực hiện được dãy biến hoá.
Na2CO3  NaCl  NaNO3  NO
A. HCl, AgNO3, Cu B. BaCl2, AgNO3, H2SO4
C. CaCl2, AgNO3, (H2SO4 và Cu) D. HCl, AgNO3, Fe2(SO4)3
7. Silic đioxit không tan được trong chất nào ?
A. Dung dịch NaOH đặc, nóng. B. Dung dịch HF.
C. Dung dịch HCl. D. Cả B và C.
8. Để điều chế 200 gam dd NH3 1,7%, cần lấy bao nhiêu lít khí N2 ở đktc (hiệu suất phản ứng 80%) ?
       A. 2,24 lít                 B. 2,8 lít                  
C. 1.792 lít               D. Đáp số khác.
9. Khí N2 có lẫn NO2, CO2, Cl2. Để thu N2 tinh khiết người ta dẫn hỗn hợp khí qua
A. dd H2SO4 đặc dư             B. dd NaOH dư             
C. dd CuSO4 dư             D. Nước.
10. Hỗn hợp CuO và Cu tan vừa hết trong 3 lít dd HNO3 1M tạo ra 13,44 lít NO (đktc). Hàm lượng phần trăm của Cu trong hỗn hợp là
       A. 34,78%              B. 96%                     C. 84%                      D. 70,59%
 
Đề số 2
1. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của các nguyên tử nguyên tố nhóm VA là
A. ns2np3 B. ns2np4              C. (n–1)d10 ns2np3 D. ns2np5
2. Chọn câu sai.   
A. Công nghiệp silicat bao gồm các ngành sản xuất thuỷ tinh, đồ gốm, xi măng.
B. Thành phần hoá học gần đúng của thuỷ tinh thường được viết dưới dạng : Na2O. CaO. SiO2.
C.  Phối liệu để sản xuất gạch, ngói gồm đất sét và cát, nhào với nước thành khối dẻo rồi tạo hình, sấy khô và nung.
D. Giai đoạn cuối của sản xuất xi măng là nghiền nhỏ clanhke với thạch cao và một số chất phụ gia khác.
 
3. Có thể dùng chất nào sau đây để làm khô khí NH3 ? 
A. CaO B. P2O5   C. H2SO4 đặc              D. CuSO4 khan
4. Chọn hệ số cân bằng tương ứng cho từng chất trong phản ứng sau
FeO + HNO3 (loãng)  Fe(NO3)3 + NO + H2O
A. 1  6  1  3  3 B. 3  8  3  1  4
C. 4  10  4  1  5 D. Đáp án khác.
5. Cacbon vô định hình được điều chế từ than gỗ hay gáo dừa gọi là than hoạt tính. Tính chất nào sau đây của than hoạt tính giúp cho con người chế tạo các thiết bị phòng độc, lọc nước ?
A. Đốt cháy than sinh ra khí cacbonic.
       B. Hấp phụ tốt các chất khí, chất tan trong nước.
       C. Khử các chất khí độc, các chất tan trong nước.
       D. Tất cả đều đúng.
6. Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít CO2 (đktc) vào dung dịch nước vôi trong có chứa 0,075 mol Ca(OH)2. Sản phẩm thu được sau phản ứng là
A. CaCO3. B. Ca(HCO3)2. 
       C. CaCO3 và Ca(HCO3)2. D. CaCO3 và Ca(OH)2.
7. Để điều chế 100 gam dd HNO312,6 % từ nguyên liệu đầu là NH3 và O2 (dư) cần lấy thể tích NH3 ở đktc là  (biết hiệu suất bằng 100%)
A. 8,96 lít B. 6,72 lít C. 4,48 lít D. 3,36 lít
8. Silic thể hiện tính oxi hoá trong phản ứng nào ?
A.     Si   +   F2  SiF4
       B.     Si   +   O2  SiO2
       C.     Si   + 2NaOH + H2O  Na2SiO3 + 2H2
       D.    Si +  2Mg     Mg2Si
9. Hiệu ứng nhà kính là hiện tượng trái đất đang ấm dần lên, do các bức xạ có bước sóng ngắn của mặt trời xuyên qua bầu khí quyển đến mặt đất và được phản xạ trở lại thành các bức xạ nhiệt dài. Một số chất trong bầu khí quyển có thể hấp thụ những bức xạ nhiệt này làm cho trái đất ấm dần lên. Chất khí nào sau đây là chất gây ra hiệu ứng nhà kính ?
A. H2. B. N2.
C. CO2. D. O2.
10. Hỗn hợp A gồm (0,2 mol Fe, 0,4 mol Fe2O3) cho tan hoàn toàn trong dd HNO3 loãng dư thu được dd B. Cho dd B tác dụng dd NaOH dư, lấy kết tủa thu được nung trong không khí đến khối lượng không đổi. Khối lượng chất rắn thu được sau khi nung là
A. 70 gam                B. 80 gam                 C. 40 gam                D. kết quả khác.
 
Đề số 3
1. Đặc điểm nào sau của các nguyên tố nhóm VA không biến đổi tuần hoàn khi đi từ trên xuống dưới ?
A. Bán kính nguyên tử. B. Số electron hoá trị
C. Độ âm điện. D. Tính phi kim.
2. Dịch vị dạ dày thường có pH khoảng 1,5. Nếu người nào có dịch vị dạ dày có pH nhỏ hơn nhiều 1,5 thì dễ bị đau dạ dày. Để chữa bệnh này người bệnh có thể uống dd nào ?
A. Nước muối ăn. B. Dung dịch natri hiđroxit
C. Nước đường            D. Dung dịch natri hiđrocacbonat
3. Phản ứng của khí NH3 với Cl2 tạo ra hiện tượng 
A. Màu vàng lục tăng dần. B. Mùi khai tăng dần.
C. Có khói trắng. D. Không có hiện tượng.
4. Câu nào sai ?
A. Dạng thù hình là những cấu trúc khác nhau của cùng nguyên tố hoá học.
       B. Photpho trắng kém hoạt động hoá học hơn photpho đỏ.
C. Axit silicic là axit yếu, yếu hơn axit cacbonic.
D. Silic vô định hình hoạt động hơn silic tinh thể.
5. A, B, D lần lượt là chất nào để thực hiện được sơ đồ biến hoá
 
A. HCl, Ca(OH)2, Na2CO3. B. H2SO4, Ca(OH)2, NaNO3.
       C. HNO3, CaO, Na2SO4. D. Tất cả đều đúng.
6. Khối lượng kim loại Al hoà tan vừa đủ trong dd HNO3 đặc nóng để tạo thành 8,96 lít khí màu nâu (đktc) là
       A. 3,6 gam 10,8 gam 5,4 gam 2,7 gam
7. Chọn một thuốc thử để nhận biết được tất cả các dd mất nhãn sau : NH4NO3, KNO3, Fe(NO)3, (NH4)2SO4.
       A. NaOH B. NH3                       C. BaCl2                       D. Ba(OH)2
8. Thể tích NH3 (đktc) sục vào nước để được 100 gam dd NH3 34% là
A. 22,4 lít B. 44,8 lít C. 67,2 lít                    D. 33,6 lít
9. Tổng số hệ số cân bằng của phản ứng hoá học
Al + NaNO3 + NaOH + H2O  NaAlO2 + NH3
A. 27 B. 28 C. 29 D. 30
10. Nung nóng 18,8 gam Cu(NO3)2 thu được 14,48 gam chất rắn. Hiệu suất của phản ứng là
A. 30% B. 40% C. 50%        D. Kết quả khác.
 
Đề số 4
1. Phản ứng nào sau đây cho thấy NO2 vừa là chất oxi hoá vừa là chất khử ?
A. 2NO   +  O2   2NO2
B. 2NO2             N2O4 
C. 2NO2   +  2NaOH        NaNO3   +    NaNO2     +   H2O
D. 2NO2      +  O3              N2O5   +   O2
2. Để nhận biết khí NH3 có thể dùng chất nào sau đây ?
A. CO2 B. dd HCl đặc C. khí HCl      D. cả B và C đúng.
3. Cách nào không làm chuyển dịch cân bằng của phản ứng : 
N2 + 3H2   2NH3    H<0
A. Giảm nhiệt độ. B. Tăng nồng độ nitơ    
C. Giảm áp suất. D. Thêm chất xúc tác.
4. Để bảo quản photpho trắng người ta ngâm nó trong
A. nước B. benzen
C. cacbon đisunfua         D. Tất cả đều được.
5. Lấy cùng một lượng kim loại sắt cho tan hoàn toàn trong dd HCl và dd HNO3 đặc nóng thu được lần lượt a và b lít khí ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất. Điều khẳng định nào sau đây đúng ?
A. a = b B. A = 3b C. B = 3a D. B = 2a 
6. Kim loại Cu tan được trong dd nào sau đây ?
A. HCl                 B. KNO3                 C. FeCl2                  D. HCl và KNO3.
7. Cho 14,2 gam P2O5 và 600 ml dd NaOH 0,75M. Chất tan trong dd sau phản ứng là
A. Na2HPO4 và NaH2PO4                     B. Na2HPO4 và Na3PO4
       C. Na3PO4 và NaOH                             D. NaH2PO4 và Na3PO4
8. Có thể nhận biết các dd : Na2CO3 , Na2SiO3, NaNO3, AgNO3 bằng thuốc thử nào sau đây ?
A. HCl B. BaCl2 C. NaOH D. NaCl
9. Để cung cấp 49 kg nitơ cho đất cần bón ít nhất bao nhiêu kg đạm ure ?
A. 98 kg B. 105 kg C. 168 kg                   D. 147 kg
10. Dẫn toàn bộ khí thu được sau khi nung hoàn toàn 18,8 gam Cu(NO3)2 vào 289,2 gam nước. Nồng độ phần trăm của dd thu được là
A. 8,4% B. 4,35% C. 4,0% D. 4,2%
I. Bài kiểm tra 15 phút số 3
I.1. Phạm vi kiểm tra
Các kiến thức trong chương 5 và 6
Đề số 1
1. Câu nào sau đây đúng ?
A. Các chất có công thức dạng CnH2n phải là anken.
B. Các chất có một nối đôi trong phân tử là anken.
C. Anken là các chất có công thức dạng CnH2n.
D. Chất có công thức dạng CnH2n, mạch hở là anken.
2. Có bao nhiêu đồng phân anken (kể cả đồng phân hình học) ứng với công thức C4H8 ?
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
3. Chất nào sau đây có đồng phân hình học ?
A. but–1–en
B. but–2–en
C. metylpropen
D. pent–1–en
4. Dùng monome nào dưới đây có thể điều chế ra polime có tính đàn hồi được ứng dụng làm cao su tổng hợp ?
A. but–2–en
B. but–1–en
C. buta–1,2–đien
D. 2–metylbuta–1,3–đien
5. Chất nào sau đây khi tác dụng với HBr chỉ tạo ra một sản phẩm duy nhất ?
A. propen
B. but–2–en
C. but–1–en
D. buta–1,3–đien
6. Hiđrocacbon A mạch hở, khi đốt cháy cho thể tích CO2 và hơi nước bằng nhau (đo ở cùng điều kiện). Vậy A là 
A. anken
B. ankađien
C. ankin
D. anken hoặc xicloankan
7. Oxi hoá hoàn toàn 0,675 gam ankađien X, thu được 1,12 lít CO2 (đktc). Công thức phân tử của X là
A. C3H4
B. C4H6
C. C5H8
D. C6H10
8. Chất nào sau đây không tham gia phản ứng với H2 (Ni xúc tác) ?
A. xiclobutan
B. buta–1,3–đien
C. xiclopentan
D. propilen
9. Polime nào dưới đây được dùng để sản xuất cao su buna ?
A. 
 
B. 
 
C. 
 
D.
 
10. Khi cộng brom vào anken A, thu được một dẫn xuất brom của hiđrocacbon có 79,208% brom về. Công thức phân tử của A là 
A. C2H4
B. C3H6
C. C4H8
D. C5H10
đề số 2
1. Câu nào sau đây không đúng.
A. Tất cả các hiđrocacbon mạch hở có công thức dạng CnH2n đều là anken.
B. Anken là tất cả các hiđrocacbon có công thức dạng CnH2n.
C. Các hiđrocacbon có công thức dạng CnH2n là anken hoặc xicloankan.
D. Các hiđrocacbon có công thức dạng CnH2n–2, chứa nối ba trong phân tử là ankin.
2. Tên gọi của CH2=C(CH3)CH=CH2 là
A. pentađien
B. 2–metylbuta–1,3–đien
C. 3–metylbuta–1,3–đien
D. isopentađien
3. Sản phẩm tạo ra trong phản ứng nào dưới đây không phải là sản phẩm chính.
A. CH3–CH=CH3 + HCl  CH3–CHCl–CH3
B. CH2=CH–CH=CH2 + HBr  CH3–CHBr–CH=CH2
C. CH2=C(CH3)–CH3 + HBr  (CH3)3CH–CH2Br
D. CH2=C(CH3)–CH=CH2 + HCl  CH3–CCl(CH3)–CH=CH3
4. Đem hiđrat hoá hỗn hợp các anken có công thức C4H8 thì thu được hỗn hợp các ancol, số ancol bậc 2 được tạo ra trong hỗn hợp sản phẩm là
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
5. Từ etilen người ta điều chế được poli(vinyl clorua). Công thức của polime đó là
A. 
 
B. 
 
C. 
 
D. 
 
6. Cho sơ đồ điều chế sau : Isopentan X Y (poliisopren) X là
A. CH2=C(CH3)–CH2–CH3
B. CH2=C(CH3)–CH=CH2
C. CH3–C(CH3)=CH–CH3
D. CH3–CH(CH3)–CH=CH2
7. Đun 2–brombutan với KOH trong dung môi ancol etylic, thu được sản phẩm chính là
A. CH2=CH–CH2–CH3
B. CH3–CH=CH–CH3
C. CH2=C(CH3)2
D. CH3–CH(OH)–CH2–CH3
8. Cho các polime sau :
 
1 2 3 4 5
 
Các polime được dùng để sản xuất cao su là
A. 1, 2
B. 3, 4
C. 4, 5
D. 3, 4, 5
9. Hấp thụ hoàn toàn 11,2 lít (đktc) hỗn hợp khí A gồm etilen và propilen vào bình đựng dung dịch brom, kết thúc thí nghiệm thấy khối lượng bình brom tăng 15,75 gam. Phần trăm thể tích khí etilen trong hỗn hợp A là
A. 45%
B. 55%
C. 65%
D. 75%
10. Đốt cháy hoàn toàn 0,672 lít một ankađien rồi cho toàn bộ sản phẩm lần lượt qua bình đựng H2SO4 đặc và bình đựng dung dịch Ca(OH)2 (dư), thấy bình đựng axit tăng 1,62 gam và bình đựng nước vôi tăng m gam. Giá trị của m là
A. 5,82 gam
B. 5,28 gam
C. 8,25 gam
D. 8,52 gam
 
đề Số 3
1. Cho các câu sau :
1. Anken là các hiđrocacbon có công thức dạng CnH2n.
2. Anken là các hiđrocacbon mạch hở có công thức dạng CnH2n.
3. Anken là các hiđrocacbon mạch hở có một liên kết  trong phân tử.
4. Anken là các hiđrocacbon mạch hở có một nối đôi trong phân tử.
Các câu đúng là
A. chỉ có 4.
B. 3 và 4
C. 2, 3 và 4
D. cả 1, 2, 3, 4
2. Có bao nhiêu đồng phân ankađien (chỉ tính đồng phân cấu tạo) có công thức phân tử C4H6 ?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
3. Chất nào sau đây không làm mất màu dung dịch brom ?
A. propilen
B. isopren
C. xiclobutan
D. metylxiclopropan
4. Dùng dung dịch brom dễ dàng phân biệt được cặp chất nào dưới đây ?
A. propen và etilen
B. but–1–en và but–2–en
C. but–1–en và buta–1,3–đien
D. but–1–en và xilobutan
5. Cộng HBr vào buta–1,3–đien theo tỉ lệ mol 1 :1, tạo ra tối đa số sản phẩm đồng phân cấu tạo là
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
6. Thực hiện các phản ứng sau ở 40o C :
1. CH2=CH–CH=CH2 + Br2 X
2. CH2=CH–CH=CH2 + HBr Y
X, Y là các sản phẩm chính, có cấu tạo lần lượt là
A. CH2Br–CH=CH–CH2Br ; CH3–CH=CH–CH2Br
B. CH2Br–CH=CH–CH2Br ; CH3–CBr=CH–CH3
C. CH2Br–CBrH–CH=CH2 ; CH3–CH=CH–CH2Br
D. CH2Br–CH=CH–CH2Br ; CH3–CHBr–CH=CH2
7. Cho sơ đồ sau : X Y polibutađien
X, Y lần lượt có công thức cấu tạo là
A. CH3CH2CH2CH3, CH2=C=CHCH3
B. CH3CH2CH=CH2, CH2=CH–CH=CH2
C. CH3CH2CH2CH3, CH2=CH–CH=CH2
D. CH3CH2CH2CH3, CH3–CH=CH–CH3
8. Đốt cháy hoàn toàn 5,6 lít (đktc) hỗn hợp gồm etlien và buta–1,3–đien, thu được 35,2 gam CO2 và m gam H2O. Giá trị của m là
A. 11,7 gam
B. 10,8 gam
C. 9,9 gam
D. 14,4 gam 
9. Để tổng hợp được 43,2 tấn polibutađien, cần bao nhiêu m3 khí buta–1,3–đien (đktc), biết hiệu suất phản ứng đạt 80%.
A. 5,40. 104 m3
B. 2,24. 104 m3
C. 1,12. 104 m3
D. 1,20. 104 m3
10. Phản ứng nào dưới đây không là phản ứng oxi hoá - khử .
A. CH2=CH2 + H2 CH3–CH3
B. CH2=CH2 + Br2  CH2Br–CH2Br
C. CH2=CH2 + O2  CO2 + H2O
 
D. 
 
 
đề số 4
1. Cho các câu sau :
1. Các chất có công thức CnH2n – 2 đều là ankađien.
2. Các chất có 2 nối đôi trong phân tử là ankađien.
3. Các ankađien đều có 2 nối đôi trong phân tử.
4. Các ankađien đều có công thức chung là CnH2n –2.
Các câu đúng là
A. 1, 2
B. 2, 3
C. 3, 4
D. cả 1, 2, 3, 4
2. CH2=C(CH3)–CH=CH2 ngoài tên gọi isopren, còn có tên gọi khác là
A. penta–1,3–đien
B. 3–metylbuta–1,3–đien
C. penta–1,4–đien
D. 2–metylbuta–1,3–đien
3. Khi cộng HBr vào buta–1,3–đien theo tỉ lệ mol 1 : 1 tạo ra số sản phẩm đồng phân (kể cả đồng phân hình học) là
A. 2 B. 3
C. 4 D. 5
4. Thực hiện phản ứng tách một phân tử hiđro ra khỏi phân tử isopenten, thu được tối đa số ankađien là
A. 1 B. 2
C. 3 D. 4
5. Để tách riêng từng khí ra khỏi hỗn hợp A gồm etan và etilen, thực hiện theo sơ đồ nào dưới đây ?
 
A. 
 
 
B. 
 
 
C. 
 
 
D. 
 
 
6. Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo ứng với công thức C4H8 ?
A. 3
B. 5
C. 6
D. 7
7. Sục khí propilen vào dung dịch thuốc tím loãng, hiện tượng xảy ra là
A. dung dịch không chuyển màu
B. dung dịch chuyển thành màu nâu đen
C. dung dịch chuyển thành màu xanh
D. dung dịch mất màu, có kết tủa nâu đen.
8. Đun 2,00 ml ancol etylic (D  0,8 g/ ml) với dung dịch H2SO4 đậm đặc ở 1800C thu được bao nhiêu ml khí etilen (đktc) ? Biết hiệu suất phản ứng đạt 80%.
A. 523,30 ml B. 623,30 ml
C. 672,00 ml D. 780,00 ml
9. Đốt cháy hoàn toàn 5,6 lít hỗn hợp khí gồm etilen và buta–1,3–đien (đktc) thu được 35,2 gam CO2. Khối lượng hỗn hợp đem đốt cháy là
A. 10,9 gam
B. 9,9 gam
C. 11,9 gam
D. 12,9 gam
10. Polime nào sau đây có cấu trúc giống cấu trúc của cao su thiên nhiên ?
A. 
 
B. 
 
 
 
C. 
 
 
 
D. 
 
 
IV. Bài kiểm tra 15 phút số 4
IV.1. Phạm vi kiểm tra
Anđehit –Xeton – Axit cacboxylic
đề số 1
1. Hợp chất nào sau đây không phải anđehit ?
A. H–CHO
B. HO–CHO
C. HOC–CHO
D. CH3–CHO
 
 
2. Có bao nhiêu đồng phân chứa nhóm cacbonyl                 ứng với công thức phân tử C3H6O ?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
3. Anđehit axetic không thể hiện tính khử khi tác dụng với 
A. dung dịch brom
B. dung dị
Tải file đính kèm: Tại đây:

Tin cùng chuyên mục